Strandweg 32 | 3151 HV | Hoek van Holland
0174-235150
John@hercor.nl

Semantic Web -Data Engineer – Amsterdam

Uw partner in detachering

Semantic Web -Data Engineer – Amsterdam

Vacature ID: #9396
Functiegroepen: ICT
 

Organisatie

HERCOR BV

Functie

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Semantic Web -Data Engineer


Startdatum: 22-8-2022

Einddatum: 31-12-2022

Uren per week: 32

Optie: ja, in overleg

Intake datum: 10 of 11-8

Locatie: Amsterdam Zo en vanuit Thuis in overleg

Aanvraag sluit op 12-8-om 10:00 uur


De Nederlandse gezondheidszorg is een van de beste ter wereld. Iedereen betaalt eraan mee, via belastingen en de verplichte basiszorgverzekering. Zin waakt erover dat de zorg goed en betaalbaar is én blijft. Dit alles om ons geld voor de zorg alleen te besteden aan waardevolle behandelingen waarvan vaststaat dat die echt werken.

Het Zin is een zelfstandig bestuursorgaan dat functioneert onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). We voeren werkzaamheden uit op basis van de twee wettelijke ziektekostenverzekeringen: de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Met 5 hoofdtaken leveren we een belangrijke bijdrage aan het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Onze hoofdtaken zijn het:

• adviseren van de minister van VWS over de inhoud van het verzekerde pakket of het

innemen van standpunten daarover;

• bevorderen van de kwaliteit en inzichtelijkheid van de zorg;

• ontwikkelen van informatiestandaarden om de informatie-uitwisseling binnen de zorg te stimuleren;

• beheren van de fondsen Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz) en het verstrekken van informatie over de kosten in de zorg;

• uitvoeren van de risicoverevening, zodat de zorgverzekeraars en zorgkantoren, hun verzekeringsplicht kunnen nakomen.

Beschrijving Programma KIK-V

Zin faciliteert in opdracht van het ministerie van VWS het verbeteren van de informatievoorziening over de implementatie van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Met alle partijen in de verpleeghuiszorgketen zorgen we ervoor dat de juiste informatie over kwaliteit wordt verzameld, samengevoegd en beschikbaar wordt gemaakt voor belanghebbende partijen. Dit doen we met het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V). KIK-V² richt zich op het toegankelijk maken van betrouwbare en vergelijkbare kwaliteitsinformatie voor cliënten en hun naasten enerzijds en professionals anderzijds.

Voor de lange termijn ontwikkelen de belanghebbende partijen onder regie van het Zin een duurzame oplossing voor de informatievoorziening over kwaliteit. Er wordt een systematiek, inclusief hulpmiddelen (zoals handreikingen, (juridische) voorwaarden, procesafspraken, e.a.) ontwikkeld, gebaseerd op data ontsluiten aan de bron (zorgaanbieders) en herbruikbaar maken van data. De systematiek die hiervoor wordt ontwikkeld, sluit aan bij de uitgangspunten en architectuurprincipes van het Informatieberaad Zorg.

De lange termijn-oplossing wordt zoveel mogelijk gezocht in het definiëren van afspraken met de partijen betrokken bij de informatie-uitwisseling, inclusief een structuur om de opvolging van die afspraken door deze partijen te volgen en te toetsen. De oplossing zal niet direct liggen in de realisatie van informatiesystemen of techniek door het programma. De afspraken staan centraal, ook afspraken over techniek. De verantwoordelijkheid om op basis van de afspraken de systemen hierop aan te passen ligt bij de (toekomstige) deelnemers aan het stelsel van afspraken. En de toekomstige beheerorganisatie van de afspraken biedt (mogelijk) enkele ondersteunende functies die de uitwisseling tussen deelnemers mogelijk maken.

Uitgangspunt is om de informatievoorziening samen beter te organiseren, niet vrijblijvende afspraken te maken en, enkel waar strikt noodzakelijk, voorzieningen te ontwikkelen. De afspraken moeten veilige, betrouwbare en eenduidige gegevensuitwisseling mogelijk maken en gaan daarom onder andere over thema’s zoals doelbinding, beveiliging, besturing, de gegevens en de te gebruiken techniek. Ook van belang zijn bijvoorbeeld afspraken over afgestemde planningen, standaarden, transparantie over gebruik van gegevens en hergebruik van/aansluiting bij bestaande oplossingen.


1.2 Omschrijving van opdracht

De semantisch web data engineer participeert in het KIK-V programma en richt zich daarbinnen op het toepassen van de ontologie bij aanbieders. Dit kan onder andere inhouden dat:

de kandidaat vertalingen maakt van data in bestaande structuren van een aanbieder naar triples conform de ontologie en deze vertalingen ook technisch kan uitwerken (m.b.v bijvoorbeeld RML of Python);

de kandidaat SPARQL queries maakt om functionele analyses uit te werken tot technisch correcte queries die op RDF data conform de ontologie gedraaid kunnen worden;

– de kandidaat pilots en proefimplementaties ondersteund bij aanbieders vanuit zijn/haar kennis over data engineering en semantisch web;

– de kandidaat advies geeft hoe de ontologie en de data zo goed mogelijk ‘bij elkaar’ komen;

– de kandidaat samen met het programma met de daarbij betrokken organisaties advies kan geven over hoe de FAIR data principes toegepast kunnen worden.Functie eisen :


Afgeronde universitaire opleiding;

Minimaal 1 a 2 jaar aantoonbare werkervaring als Linked Data Engineer of Semantisch web data engineer zoals omschreven in deze offerteaanvraag;

Minimaal 1 a 2 project gedaan met het semantisch web.

De kandidaat heeft 3 a 4 jaar ervaring heeft in het werken met semantisch web. Dit blijkt uit het CV en/of de motivatiebrief.

Geef aan met hoeveel van de hieronder genoemde technieken/standaarden de kandidaat werkervaring heeft: SPARQL, – SHACL, OWL, Python, RDF, RML

Dit blijkt uit het CV en/of de motivatiebrief.

Geef aan of de kandidaat gepromoveerd is aan een universiteit (een PHD heeft) op een onderwerp rondom FAIR en/of Semantisch web.

Dit blijkt uit het CV en/of de motivatiebrief.

De kandidaat heeft 1 a 2 jaar ervaring en is werkzaam of is geweest in een organisatie die zich bezig houdt met de langdurige zorg (aanbieders, overheidspartijen, verzekeraars, etc.)


Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

– CV (word-document), maximaal 5 pagina’s en geen logo;

– Motivatie;

– 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

– Uurtarief (indicatie);

– Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

– Onder vermelding van vacaturenummer: 2607

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Inlichtingen

John van Herp 0174-235150 john@hercor.nl of klik direct hieronder op de knop Reageren