Strandweg 32 | 3151 HV | Hoek van Holland
0174-235150
John@hercor.nl

Informatie Analist medior – Amsterdam en thuis

Uw partner in detachering

Informatie Analist medior – Amsterdam en thuis

Vacature ID: #9952
ICT  

Organisatie

HERCOR BV

Functie

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Medior  Informatie analist  

Startdatum: 10-6- 24
Einddatum: 28-2-25
Uren per week: 32
Locatie: Amsterdam ZO en in overleg thuis werken
Optie: ja, in overleg
Intake gesprek: 22-5
Aanvraag sluit op: 21-5 om 10:00 uur
 
In Nederland woont of werkt is verplicht om een zorgverzekering te hebben. Zin is een overheidsorganisatie met als belangrijkste taak het samenstellen van het basispakket van de zorgverzekering. Hierbij maken we ingewikkelde, maar noodzakelijke keuzes om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland goede zorg kan krijgen. Nu en in de toekomst.
 
Het Zin is een zelfstandig bestuursorgaan dat functioneert onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). We voeren werkzaamheden uit op basis van de twee wettelijke ziektekostenverzekeringen: de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Passende zorg is de rode draad in alle taken van het Zin.
 
De context van gegevensuitwisseling in de zorg is complex en veelzijdig. Het gaat hierbij om de uitwisseling van (medisch- & financieel administratieve) gegevens en persoonlijke informatie tussen zorgverleners, patiënten en andere betrokken partijen, zoals zorgverzekeraars en overheidsinstanties. Een belangrijke reden voor gegevensuitwisseling in de zorg is het bevorderen van de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Daarnaast kan gegevensuitwisseling de zorg efficiënter maken, bijvoorbeeld door het verminderen van administratieve lasten en het voorkomen van dubbel werk. Dit draagt bij aan beheersbaar houden van de alsmaar stijgende zorgkosten. Tegelijkertijd zijn er ook belangrijke uitdagingen en vraagstukken verbonden aan gegevensuitwisseling in de zorg, zoals privacy en informatiebeveiliging. Zorgverleners en andere partijen moeten zich houden aan strikte regelgeving en richtlijnen voor de bescherming van persoonlijke gegevens en vertrouwelijkheid van medische informatie. Ook is er sprake van complexiteit bij het koppelen van verschillende systemen en het standaardiseren van gegevensuitwisseling. Dit vraagt om samenwerking en afstemming tussen zorgverleners, patiënten, softwareleveranciers en andere partijen. Al met al is de context van gegevensuitwisseling in de zorg een belangrijk en complex vraagstuk, dat vraagt om zorgvuldige afwegingen tussen belangen en het vinden van oplossingen die zowel de kwaliteit als de veiligheid van de zorg bevorderen.
 
Wij stimuleren de doorontwikkeling & implementatie van meerdere informatiestandaarden1 om informatie met elkaar te delen. Wij delen onze kennis met de veldpartijen in de zorg om ondersteuning te bieden bij het maken van afspraken over informatie die zorgverleners met elkaar moeten delen om de weg naar Passende Zorg sneller in te kunnen slaan. Daarnaast ontwikkelen wij onderdelen van het duurzame informatiestelsel in de Zorg & Ondersteuning én brengen wij dit breed onder de aandacht om draagvlak hiervoor te vergroten. Altijd met het oog op toegevoegde waarde voor de zorg. Hiermee dragen wij bij aan de toegankelijkheid, betaalbaarheid en solidariteit van het zorgstelsel. Team Gegevensuitwisseling maakt deel uit van de directie Fondsen & Informatiemanagement. Het team is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van vijf informatiestandaarden (iWlz, iWmo, iJw, iEb en de iPgb-standaard), voor de modernisering van de iWlz, voor de IZO-community, het Wegiz-programma en voor de ondersteunende Modules & Services. Het uitbrengen van specificaties van informatiestandaarden is de kerntaak van het team. Het team werkt daarnaast aan de
kerntaak van het team. Het team werkt daarnaast aan de ontwikkeling van innovaties op het gebied van informatievoorziening in de Zorg & Ondersteuning. Bij alles wat we doen geldt dat we: de cliënt centraal stellen, bijdragen aan administratieve lastenvermindering in de zorg, domein overstijgend te werk gaan en inzetten op een toekomstbestendige informatievoorziening.
 
Standaardisatieadvies
Het cluster Standaardisatie Advies houdt toezicht op de doorontwikkeling van de iStandaarden conform de ontwerprichtlijnen van iStandaarden. Ze controleren of de iStandaarden in samenhang worden doorontwikkeld. Daarnaast adviseren zij over diverse interne en externe projecten op het gebied van informatievoorziening en standaardisatie.
 
Vanuit de behoefte om de samenhang tussen de diverse bestaande iStandaarden- en nieuwe gegevensuitwisselingsstandaarden te ondersteunen is het cluster SA (standaardisatieadvies) ontstaan. Waar aanvankelijk vooral werd gestuurd op gecontroleerd uitbrengen van iStandaard-publicaties gaat de focus (vanaf begin 2022) meer naar de toekomstige ontwikkelingen van het ZIN als houder en distribiteur van meerdere afsprakenstelsels (zoals de iStandaarden, KIK-V, iWlz registers, Registratie Kwaliteitsregisters, Register Dure geneesmiddelen etc.). Dat maakt dat het huidige werkgebied van informatiebeheer gaat verschuiven van “taal & techniek” naar de structurering en beoordeling van de “inhoudelijke- en data governance aspecten”.
 
In deze verschuiving wordt nadrukkelijk samengewerkt met het cluster Modules. Waar mogelijk dezelfde technieken worden gebruikt voor het realiseren van de publicaties.
 
Modules
Om de kerntaken van team GidZ goed uit te kunnen voeren zijn er een aantal Modules & Services nodig om deze processen te ondersteunen. Hier kan gedacht worden aan verschillende softwarepakketten en –tooling om het (door)ontwikkelingsproces van de informatiestandaarden te ondersteunen.
 
Binnen de clusters Standaardisatieadvies en Modules is er al enige tijd geleden een project opgestart die het toekomstige werkproces van de informatiestandaarden moet gaan ondersteunen. Op dit moment wordt er (nog) gebruik gemaakt van Bizzdesign voor het beheren, ontwikkelen én publiceren van de iStandaarden. Echter zijn zowel op team- als op organisatieniveau verschillende redenen om van dit softwarepakket af te stappen en richting een toekomstbestendige oplossing toe te werken.
 
De leverstraat – een digitale omgeving voor verschillende soorten publicatiemogelijkheden. Om deze overstap te realiseren is, na een succesvolle eerste verkenning, het project “Datagedreven Publiceren van de iStandaarden” (DgPi) gestart. Binnen dit project wordt een “digitale omgeving“ ontwikkeld die het mogelijk maakt om data vanuit verschillende bronnen, waaronder diverse modelleertools, samen te brengen en via transformaties beschikbaar te maken voor verschillende soorten publicaties. Dit zijn zowel mens-leesbare publicaties, zoals een website vergelijkbaar met de huidige informatiemodellen van de iStandaarden, als op termijn óók machine-leesbare publicaties zoals bijvoorbeeld door data via API’s2 beschikbaar te maken.
 
De publicatiefunctionaliteit van Bizzdesign moet daarom als eerste vervangen worden door een andere publicatiefunctie om datagedreven te gaan publiceren. De volgende stap in het project is om ook de modelleerfunctionaliteit van Bizzdesign te vervangen door andere tools.
Essentieel voor de vervangende tools is dat de modeldata in een standaard formaat vanuit de tool beschikbaar gemaakt kan worden. In de digitale omgeving van Datagedreven Publiceren moet de modeldata uit verschillende tools bij elkaar gebracht kunnen worden om op gecontroleerde wijze de specificaties van de informatiestandaarden samen te stellen.
 
De typen modellen waarvoor we voor de korte termijn nieuwe tooling willen gaan gebruiken zijn datamodellen (in UML) en procesmodellen (in BPMN). Op langere termijn moeten ook andere typen modellen ondersteund worden door de leverstraat, zoals kennismodellen (ontologie en/of thesaurus) en modellen voor regelbeheer.
 
Het project Datagedreven Publiceren komt nu in een implementatiefase; de basis staat qua techniek, en een aantal belangrijke keuzes zijn gemaakt ten aanzien van werkwijze. In de komende maanden moeten werkwijze en techniek in gebruik genomen gaan worden. Dat betekent dat bestaande modellen worden gemigreerd en het team GidZ wordt opgeleid om volgens de nieuwe werkwijze te gaan werken. Ook worden externe stakeholders betrokken om de gewijzigde manier van publiceren te leren kennen en zodat we input kunnen vragen voor de doorontwikkeling. Gedurende de implementatie is ruimte voor bijstelling naar aanleiding van nieuwe inzichten en moeten nog aanvullende keuzes gemaakt op meer detailniveau, waarbij het belangrijk is dat de stakeholders op het juiste niveau worden meegenomen.
 
Opdracht informatie :
 
De kandidaat gaat het cluster Modules helpen om op 1 november 2024 een eerste versie (“Minimal Viable Product”) van de digitale omgeving om datagedreven te publiceren, te hebben staan die de informatiestandaarden vanaf dan kan ondersteunen. Het is een operationele rol (met een focus op het “doen & uitvoeren”) die bijdraagt aan de implementatiefase van Datagegedreven Publiceren.
 
In deze rol van “doen & uitvoeren” kan bijvoorbeeld aan het volgende gedacht worden:
–  Technisch: tijdens de uitvoering van de werkzaamheden eventuele “hordes” kunnen identificeren en ervoor te zorgen dat er een x-aantal opties worden voorgesteld (aan de projectleider) hoé deze “horde” te nemen.
–  Organisatorisch: het uitwerken van werkinstructies van de digitale publicaties omgeving en dit aan de hand van werksessies te presenteren / uit te leggen aan de mensen die het gaan gebruiken.
 
Functie eisen : de vragen puntsgewijs beantwoorden
 
Afgeronde HBO- en/of WO-opleiding;
 
Minimaal 2 a 3  projecten aantoonbare ervaring heeft in het “Agile” werken. De kandidaat dient dit toe te lichten in de motivatiebrief; vermeld de projecten
 
Minimaal 2 a 3  projecten aantoonbare ervaring heeft met Datamodellen in UML;gef voorbeeld van de projecten
 
Minimaal 2 a 3  projecten aantoonbare ervaring heeft met Procesmodellen in BPMN of Archimate.geef voorbeeld van de projecten.
 
Kwaliteitsgericht
Communicatief
Samenwerken
Kennis hebben van de volgende modellen.geef voorbeeld
   Kennismodellen zoals een ontologie en/of thesaurus
   Modellen voor regelbeheer
   XSD’s & XML
Kennis heeft van standaarden-beheer
Ervaring heeft met implementatie van nieuwe tooling en werkwijzen
Goede beheersing heeft van de Nederlandse taal in woord en geschrift

Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:
– CV (word-document), maximaal 5 pagina’s en geen logo;
– Motivatie;
– 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);
– Uurtarief (indicatie);
– Beschikbaarheid en geboekte vakanties;
– Onder vermelding van vacaturenummer: 1005
(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).
U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.
HerCor BV, Hoek van Holland.

Inlichtingen

John van Herp 0174-235150 john@hercor.nl of klik direct hieronder op de knop Reageren