Strandweg 32 | 3151 HV | Hoek van Holland
0174-235150
John@hercor.nl

Informatie analist – Amsterdam

Uw partner in detachering

Informatie analist – Amsterdam

Vacature ID: #8934
Functiegroepen: ICT
 

Organisatie

HERCOR BV

Functie

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Informatie analist


Startdatum: 19-5-2021

Einddatum: 31-12-2021

Uren per week: 32

Optie: ja, in overleg

Locatie: Amsterdam ZO ( thuis werken mits de opdrachtgever anders beslist )


Zin is een advies- en uitvoeringsorganisatie op het gebied van de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige Zorg. ZIN heeft een belangrijk aandeel in het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg. Dit aandeel levert ZIN onder meer door te adviseren over de samenstelling van het basispakket, de verbetering van de kwaliteit van zorg te stimuleren, het middels publiekelijk toegankelijke websites beschikbaar stellen van informatie over de kwaliteit van zorg in Nederland, het uitvoeren van de risicoverevening en het beheren van de verschillende fondsen. Naast deze taken is ZIN tevens actief in het beheer, de doorontwikkeling en de innovatie van de informatie- uitwisseling in de zorg.

Beschrijving Team PPIM cluster IZO en cluster standaardisatie advies

Voor de afdeling Informatiemanagement (IM) zoeken wij binnen het team Programma’s & Projecten IM een adviseur B – “all round” informatieanalist.


Je werkt op de afdeling Informatiemanagement. IM is een van de primaire afdelingen van Zorginstituut Nederland. IM ondersteunt zowel de eigen organisatie als de ketenpartijen in de zorg en ondersteuning op het gebied van informatiebeleid, databeheer en business applicaties.

De werkzaamheden van Informatiemanagement zijn geclusterd in vijf teams: team Databeheer, team Businessapplicaties, Informatiebeleid & Architectuur, het team Informatiestandaarden, het team CIO-office en team Programma’s & Projecten IM.


Je werkt voor het team Programma’s & Projecten IM (PPIM) binnen in de clusters IZO én Standaardisatie advies. Voor beide clusters wordt je ca. 16 uur per week ingezet.


Cluster IZO

De IZO-community bestaat uit zeventien organisaties uit de langdurige zorg en ondersteuning die zich inzetten voor meer samenhang in de informatievoorziening in de zorg en ondersteuning (IZO). De rode draad daarbij is de samenwerking binnen de zorg en ondersteuning op het gebied van informatievoorziening, met de cliënt als uitgangspunt. Zorginstituut Nederland faciliteert in opdracht van VWS de IZO-partijen en organiseert de activiteiten voor én met de community.


Kenmerkend voor IZO is de praktische aanpak: elkaar vinden, weten wat er bij de ander speelt, mensen en zaken verbinden, en het dan gewoon doen. De ambities hierbij zijn:

· Administratieve lastenverlichting voor organisaties in de zorg en ondersteuning.

· Eenvoud voor de klant.

· Modernisering van de gegevenshuishouding.

IZO richt zich op het inzichtelijk maken en het bevorderen van samenhang tussen informatie- uitwisselingstrajecten in (primair) de langdurige zorg en ondersteuning. Er vindt daarin momenteel een beweging naar een netwerkperspectief plaats. Binnen de community faciliteert ZIN de partijen in die beweging. De scope van IZO is in de basis de Wlz, Wmo en de Jeugdwet. Maar ook ontwikkelingen in aanpalende domeinen (waaronder de Zvw en het sociaal domein) worden met interesse gevolgd en besproken.


Binnen het IZO-cluster werk je samen met de projectleider en de secretaris van het IZO-Platform aan de facilitering van de ketenpartijen bij hun ontwikkelingen en innovaties. Met je expertise en kennis vergroot je hun inzicht en help je hen de samenhang in te zien en te bevorderen.


Cluster Standaardisatie advies (SA)

Binnen het team PPIM ben je ook werkzaam binnen het cluster Standaardisatie advies (SA).

SA bewaakt de samenhang en consistentie van de verschillende standaarden die door ZIN ontwikkeld en beheerd worden en houdt zich bezig met de vernieuwing en innovatie op het gebied van informatiestandaardisatie. Zo wordt gekeken naar aansluiting op een duurzaam informatiestelsel voor de zorg (volgens de principes van DIZRA) en op landelijke en internationale standaarden. SA geeft hierbij proactief, zowel intern binnen ZIN als extern, standaardisatie- en informatiekundig advies en biedt daarbij ook hulpmiddelen aan en ondersteunt collega’s binnen ZIN bij de toepassing hiervan. Deze hulpmiddelen betreffen o.a. kaders en richtlijnen op het vlak van beheer, onderhoud en de ontwikkeling van iStandaarden en afsprakenstelsels, methoden om processen of gegevens te modelleren en tooling die daarbij nodig is. Bij programma’s en projecten is er vaak sprake van een innovatief karakter. Ook daar zet het cluster SA zo vroeg mogelijk in het traject kennis en hulpmiddelen in om te zorgen voor een goede aansluiting op bestaande standaarden en een goede overdracht naar een beheersituatie.


Voor het cluster Standaardisatie advies adviseer en ondersteun je bij de toepassing van de ontwerprichtlijnen bij het beheer, onderhoud en de ontwikkeling van iStandaarden en afsprakenstelsels. Actueel daarvoor is de ontwikkeling van een iStandaard voor de uitvoering van de pgb-regeling; iPgb. Je adviseert over en ondersteunt bij de uitwerking van functionele en technische specificaties om te komen tot een goede informatiestandaard. Deze moet een soepele uitvoering van het pgb-proces ondersteunen en passen binnen de ontwerprichtlijnen van de iStandaarden. Je kunt hierbij verschillende belangen op een goede manier afwegen en met onderbouwing vanuit de bestaande richtlijnen en principes adviseren over de te maken keuzes.


1.1 Omschrijving van opdracht

Voor de tijdelijke uitbreiding van de clusters IZO en Standaardisatie advies zoekt Zorginstituut Nederland een ervaren informatieanalist (adviseur B)


Voor het IZO ben je actief in het inzichtelijk maken van de samenhang tussen de verschillende IV-trajecten in de langdurige zorg met behulp van de DIZRA-principes.


Het wetsvoorstel ‘Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg’ (Wegiz) verplicht dat gegevensuitwisseling tussen zorgverleners elektronisch verloopt. Met de Wegiz in aantocht dienen veldpartijen invulling te geven aan digitale gegevensuitwisseling. Vanuit IZO wordt toegewerkt naar het creëren van inzicht en bevorderen van samenhang tussen de diverse IV-trajecten in de langdurige zorg en ondersteuning. Momenteel zit IZO midden in deze transitie en werken we aan de invulling ervan.


De uitdagingen waar de IZO-platformpartijen voor staan vragen om kennis over IV-trajecten (in de langdurige zorg) op zowel strategisch-inhoudelijk als technisch niveau. Door beide aspecten te belichten worden vanuit IZO bruggen gebouwd tussen die niveaus. Dit draagt bij aan een groter begrip van de veranderopgaven en de bijdrage die de IZO partijen individueel én gezamenlijk hieraan kunnen leveren. Je analyseert de samenhang tussen verschillende IV-trajecten, in actieve afstemming met het IZO-cluster en presenteert de uitkomsten van je analyses aan de IZO partijen in het IZO-Platform.


Vanuit het cluster Standaardisatie advies adviseer en ondersteun je bij de toepassing van de ontwerprichtlijnen bij het beheer, onderhoud en de ontwikkeling van iStandaarden en afsprakenstelsels. Actueel daarvoor is de ontwikkeling van een iStandaard voor de uitvoering van de PGB-regeling. Je zet daarbij je kennis op het terrein van informatieanalyse in om uit de inhoudelijke processen de daar aan verbonden informatiestromen af te leiden en deze te modeleren.

Aanvraag eisen :

• Minimaal afgeronde HBO opleiding;

• Minimaal twee jaar aantoonbare werkervaring met gegevensmodelleringsvraagstukken in de zorgsector;

• Minimaal twee jaar aantoonbare werkervaring met conceptuele- en gegevensmodelering en de daarvoor relevante tooling zoals onder andere UML, W3C Semantic Web standaarden, ontologie of FAIR-data principes;

• Minimaal twee aantoonbare projecten uitgevoerd in de informatiearchitectuur en standaarden

• Minimaal twee jaar aantoonbare werkervaring in de business- en informatieanalyse in de zorg én daarin ervaring met de verbinding tussen zorginhoudelijk processen en de daar aan verbonden informatiestromen waarvan gebruikt is gemaakt van BPMN en/of DMN;

• Heeft minimaal IIBA certificering en/of twee afgeronde trainingen op het gebied van requirements engineering.


Geef aan hoeveel jaren ervaring de aangeboden kandidaat heeft met gegevensmodelleringsvraagstukk en in de zorgsector.

Dit moet blijken uit het CV/motivatiebrief Maximaal 100 punten


>5 jaar = 100 punten

3-5 jaar = 60 punten

2-3 jaar = 40 punten

Geef aan hoeveel jaren ervaring de aangeboden kandidaat heeft in de business- en informatieanalyse in de zorg én daarin ervaring met de verbinding tussen zorginhoudelijk processen en de daar aan verbonden informatiestromen waarvan gebruikt is gemaakt van BPMN en/of DMN;


Dit moet blijken uit het CV/motivatiebrief Maximaal 100 punten

>5 jaar = 100 punten

3-5 jaar = 60 punten

2-3 jaar = 40 punten

Geef aan hoeveel werkervaring de aangeboden kandidaat heeft met conceptuele- en gegevensmodelering en de daarvoor relevante tooling, (UML en bij voorkeur ook W3C Semantic Web standaarden, ontologie, FAIR-data principes)


Dit moet blijken uit het CV/motivatiebrief Maximaal 100 punten

>5 projecten = 100 punten

3-5 jaar = 60 punten

2- 3 jaar = 40 punten

Geef aan hoeveel projectervaring de aangeboden kandidaat heeft met informatiearchitectuur en standaarden


Dit moet blijken uit het CV/motivatiebrief Maximaal 100 punten

>5 projecten = 100 punten

4-5 projecten = 60 punten

3-4 projecten = 40 punten

2 projecten = 0 punten


1.2 Wensen ten aanzien van de aangeboden kandidaat

De volgende competenties worden belangrijk geacht voor de functie en worden getoetst in de gespreksronde:

Flexibel en sociale vaardigheden om een brug te kunnen vormen tussen de diverse gegevensmodelleringsprojecten.

Verantwoordelijkheid nemen voor resultaat;

Uitstekende communicatieve- en schrijfvaardigheden;

Gesprekspartner voor business analisten, gegevensanalisten, informatiemanagers en informatiearchitecten;

Ervaring met keteninformatiseringsvraagstukken is een pré.

Bij voorkeur ervaring en kennis van procesmodellering (BPMN, DMN);

Bij voorkeur van de DIZRA principes

Bij voorkeur aantoonbare kennis van architectuur (TOGAF, ArchiMate, UML).

Kennis van informatiearchitectuur en standaarden die betrekking hebben op informatievoorziening in het algemeen en gegevensuitwisseling in het bijzonder.

Sterk analytisch vermogen, bij voorkeur in combinatie met aantoonbare ervaring in complexe informatiesystemen en verbanden in de zorg;


Aanvraag sluit op 10-5-om 10:00


Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

– CV (word-document), maximaal 5 pagina’s en geen logo;

– Motivatie;

– 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

– Uurtarief (indicatie);

– Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

– Onder vermelding van vacaturenummer: 26044

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Inlichtingen

John van Herp 0174-235150 john@hercor.nl of klik direct hieronder op de knop Reageren